Brycon cephalus, courtesy Nautilus Tropical Fish Wholesale.